Mountain States

State

Outages

Wyoming
918
Utah
189
Colorado
6
Idaho
1
Nevada
0
Arizona
0
Montana
0
New Mexico
0